Elégia kegyeleti előtakarékossági szerződés

A Szöghy Korlátolt Felelősségű Társaság és a Pillér Takarékszövetkezet, a lakossági igények figyelembe véve létrehozta az

Elégia Kegyeleti Előtakarékossági Szerződést

Az érdeklődőknek felkínáljuk azt a lehetőséget, hogy kórtól és egészségi állapottól függetlenül előre, még életükben gondoskodhassanak saját, vagy hozzátartozójuk eltemetéséről.

Megrendelhető szolgáltatások:

  • Teljes körű szolgáltatás, konkrétan megjelölt sírhellyel,
  • Teljes körű szolgáltatás, konkrétan meg nem jelölt sírhellyel

Napi áron kiszámoljuk a kívánt szolgáltatást, melyet egy összegben is be lehet fizetni, vagy előleget lehet adni.

Az előleg minimális összege:

  • Koporsós temetés esetén: 60.000 Ft,
  • Hamvasztásos temetés esetén: 40.000 Ft,
  • Hamvszórásos temetés esetén: 50.000 Ft.

A kívánt szolgáltatás díja és az előleg közötti differenciát részletekben is lehet törleszteni. A részlet fizetése történhet havonta, kéthavonta, negyedévente, stb, a szerződő fél igénye és anyagi lehetősége szerint. A legkisebb törlesztési részlet 3.000 Ft. A szerződésben vállalt teljes összeget 5 év alatt kell teljesíteni. A befizetett összeget a szerződő fél nevére nyitott, kamatozó betétszámlán kerül elhelyezésre (Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet) és évente elszámolunk a szerződő fél felé, hogy a befizetett tőke és annak kamatai mekkora összeget tesz ki. A szerződés teljesítésekor (elhalálozás esetén), ha a számlán lévő összeg nem fedezi a szerződésben foglalt szolgáltatások költségét, lehetőség van arra, hogy a különbözetet a szerződőn kívül más személy átvállalja. Amennyiben költség átvállalás nem történik, úgy a szolgáltatás a befizetett összeg és kamatai erejéig terjed.

A Szögi és Társa Kft a betéten levő összeghez, csak a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a szerződő fél nevére kiállított számlák bemutatása után jut. Amennyiben a számlán levő összeg több mint a temetési költség összesen, akkor a fennmaradó összeget a Kiskundorozsmai Takarékszövetkezet zárolja, és amely később hagyaték tárgyát képezi. Az előtakarékosságra befizetett összeg és hozadéka más személyre nem ruházható át. A szerződés melléklete 1 db azonosító kártya, melyet javasoljunk a személyi igazolványban tartani, hivatott arra, hogy elhalálozás esetén a Szögi és Tsa Temetkezési és Szolgáltató Kft-ét értesítsék, a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésére. A már befizetett összeg egészének, vagy részleteinek visszaigénylésére nincs lehetőség, csak a szerződés felbontása esetén. A szerződés felbontásakor a Szögi és Tsa Kft az elhelyezett betét 10%-át, de minimum 5.000 Ft kezelési költséget levonja. Mindkét fél élhet módosítási jogával, a Szögi és Tsa Kft az utolsó dátum szerinti szerződésben foglaltakat tekinti irányadónak. Amennyiben a szerződő fél kéri a módosítást, annak díja 5.000 Ft minden más esetben költségmentes. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek és érvényesnek, ha azt a szerződő felek aláírták és az ügyfél az induló tőkét, mint előleget befizette. A szerződés tényét és annak tartalmát bizalmasan kezeljük. A befizetett előleg nagyságáról a szerződés alanyának elhalálozása előtt csak az kaphat információt, aki a szerződést kötötte. A szerződés megkötésekor, illetve teljesítésekor a mindenkori polgári és temetkezési, illetve egészségügyi jogszabályi előírások az irányadóak.

"Az élet biztosítása akkor egész, ha a méltó végtisztesség is biztosítva van."